Policromia del salí

Murs i paviments de les salines de Gerri mostren una extraordinària diversitat de colors, que es correspon amb la varietat de roques usades en les obres.

1/6 < >

Policromia del salí

Les parets dels tolls, fetes bàsicament per blocs provinents del riu, mostren una bona col.lecció de tipus diferents de roques.

Policromia del salí

Els conglomerats vermells són formats per còdols de quars blanc, pedra foguera, i de lidites o quars negre. Els còdols són molt ben arrodonits i es troben inclosos en una matriu de gresos vermellosos. Són roques sedimentàries detrítiques, formades a partir de graves dipositades per rius durant el Triàsic inferior, fa uns 250 Ma.

Policromia del salí

Al costat d'una pedra calcària vermella, s'aprecia un còdol de granit, blanquinós amb puntets foscos. Aquest últim material prové de la capçalera de la Noguera, de la zona d'Espot, la Bonaigua o la Vall de Cardós.

Policromia del salí

Detall de còdol de calcària "griotte" del mur, amb el seu característic color vermellós amb nòduls més clars de fòssils de mol.luscs del Devonià superior.

Policromia del salí

El paviment d'una era de les salines: té ofites, conglomerats, calcàries griotte, gresos vermells, calcàries grises i gresos blancs que venen de riu amunt. El reajuntat, que ara ja està colonitzat i molt malmès, era fet amb argila grisa obtinguda sobretot de la part del camí d'Enseu.

Policromia del salí

En aquest detall de la paret de l'alfolí es veu que els carreus són també d'origen molt divers.